Wednesday, May 27, 2009

Otemarina jahtklubi tegemistest

Postkasti potsatas üleskutse. Et osaleks samuti kodusadama tegemistes? Võimalusel alati käsi, sest sadamasse ei tule suhtuda nii, et see on kellegi eraasi vaid meie kõigi värav merele. Samas võib keegi enda pere liikmetest kunagi selle sadamaga seotud olla, kasvõi lapsed purjetrennis osalemas vms.

Selles suhtes lööme käed külge!

------------------------

Tere sõbrad,

Otemarina Jahtklubi teeb ajaloolise Tilgu sadama alal ettevalmistusi lautri avamiseks k.a. 7. juunil.

Kutsume MTÜ Tabasalu Looduspark peret sel pühapäeval, 31.05.09 kell 11.00 appi sadamaala korrastamisele.

Plaanime üheskoos korrastada muruplatsideks kavandatavad alad (silume-rehitseme, külvame muru ja rullime).

Palun võtke kaasa rehad/labidad ja üks traktor ka, sellisel juhul saame 3-4 tunniga töö kindlasti tehtud.

Töö käigus saame lähemalt tuttavaks ja räägime oma selle hooaja tegevuskavast ja tulevikuplaanidest.


Koos suudame rohkem ja pealegi on üheskoos ka palju lõbusam.

Rasmus Hirtentreu

OMYC kommodoor

Friday, May 22, 2009

Külaline metsast

Foto on tehtud läbi aknaklaasi ja seetõttu kehva, aga natuke ikka paistab, kes seal on.
Kevadel käis ta meie õues tihti. Sokk käis vist kompostihunnikus kartulikoori lugemas. Vahel on metsa vahel ka kits näha olnud, korra oli kaks talle kaasas. Kolm-neli aastat tagasi oli meie kandis ka põdrapere, aga peale piirivalve koertekooli valmimist pole neid enam näha olnud.

Tuesday, May 19, 2009

Tilgu tee liivakivi klint pildis, vol 3 - KOOPAD KADUNUD

Rannamõisa maastikukaitseala üheks eesmärgiks on ka Tilgu koobaste kaitsmine. Seda on mainitud ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmis. Huvitav on see, et koopaid endid enam ei eksisteerigi.

Tilgu koobastest küll suurt midagi järel ei ole. Pigem nimetada uureteks, mis ei ole isegi kahe meetri sügavused. Või on koobaste esine ala täitunud varingupinnasega. Koopa moodi moodustisi ma sel kevadel küll ei leidnud.

Kui need koopad on varem olnud, siis ma ei tea, millega võrrelda (külastasin ala esimest korda), praegu on küll selline mulje, et koobasteks on neid palju nimetada. Ilmselt mõned aastad tagasi, kui piirivalvekooli eurolaiendus käis, siis raskeveokite pinnasevibratsioon võis liivakiviklinti alla kukutada ja koopad matta ja lained pinnase osalt minema kanda?
Pole, mida kaitsta... Olen lähedal olevates klintides sügavamaidki uurdeid näinud, aga needki ei anna koopa mõõtu välja.

Vaata piltidelt:

See koht allpool fotol on peaaegu kollase maja kurvis, umbes 50 meetrit Tabasalu poole. See tee osa, mis on kallakuna, ise niiväga varisemisohus ei ole, aga jupike maad eespool toimub varisemine pidevalt. Kas koopad on selle varisenud pinnase all?

Monday, May 18, 2009

Rannamõisa MKA kaitse-eeskiri muutmisel

Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendamise eesmärgiks on olemasolevas piiris reeglite täiendamine ja Tabasalu poolses otsas piirinihete korrigeerimine.

Teade ka valla veebilehel.

Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri praegu, maikuus.

Tabasalu Looduspargiga seotud inimesed esitasid omalt poolt ettepanekuid. Maastikukaitseala ei laiendata, korrigeeritakse piire ja pigem vähendatakse. Ka Tilgu sadama pool otsas, et endine kaitseala piir kulgeks mööda tegelikku klinti, mida kaitsta.

Kusjuures Tilgu tee kõige klindiäärsem osa hakkab piirnema maastikukaitsealaga ja kõik, mis puudutab tee-ehitust või selle rekonstrueerimist, on edaspidi seotud kaitsealaga (nagu Muraste looduskaitsealaski).

Segaseks on jäänud Tabasalu poolse otsa piiride korrigeerimine. Väidetakse küll, et piiri kohendatakse praeguste krundipiiridega ühtseks, aga sellega seoses toimub veel midagi. Seesama kaitseala piiri "sakilisuse" tekitamine, millest varemgi kirjutasin (Kuidas on määratud Muraste LKA piirid?). Selleks, et mõnda eramaad kaitsealast välja arvata?
Ma pole täpselt kursis, mida sealsed naabrid kaitse-eeskirja muudatustega seoses kritiseerisid, aga tundub, et taas looduse kaitsmise huvid taanduvad eraomanike huvide ees.

Tekib küsimus, et miks küll ei taheta oma krundiga looduskaitsealas olla? Või teisalt küsimus, et miks üldse soovitakse kangesti looduskaitsealasse ehitada?

Nagu Eestis oleks ruumipuudust?

Saturday, May 16, 2009

Seadusemuudatus karmistab planeeringu menetlusreegleid

.
Vahendan siin BNS-i uudist. Ilmselt muutub ka Tilgu tee detailplaneeringuga seonduvas protsessis üht-teist.


Näiteks 1. juulist on nõutud, et kõik mingi detailplaneeringuga seotud ja läheduses olevate kinnistute omanikud saavad detailplaneeringu avalike arutelude kohta teated oma postkastidesse. Harku vald teatavasti seda juba rakendab.

-------------------------------------------------------------------------------------------
City24 | 13.05.2009
Kolmapäeval teise lugemise läbinud planeerimisseaduse muudatused karmistavad detailplaneeringu menetlusreegleid.

Muudatustega kehtestatakse planeeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega ning juhtudel kui linna või valla ruumilise arengu põhimõtted ja üldised huvid ei ole üldplaneeringuga määratletud, selgub eelnõu seletuskirjast.

Muudatustega tagatakse ka inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi ning puudutatud isiku kaasamine planeeringu koostamisse ja parem võimalus oma õiguste kaitsmiseks.

Lisaks peaks seadusemuudatus laiendama elektroonilisel teel suhtlemist ja informeerimist planeeringute koostamise käigus ning tagama toimiva olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku mehhanismi ka sellisel juhul, kui objekt jääb mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile.

Eelnõu eesmärk on seaduse sõnastuse täpsustamine, et välistada erinevaid tõlgendamisvõimalusi. Kohtulahenditest on nimelt ilmnenud vajadus anda seaduses teatud mõistete selgitused, näiteks täpsustada detailplaneeringu illustratsiooniga seotut, seisab seletuskirjas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ütles BNS-ile, et eelnõule laekus tähtajaks kokku ligi 40 muudatusettepanekut, kuid paljud neist kattusid sisuliselt ja osa neist võtsid esitajad tagasi.

Eelnõu on lõpphääletusel 20. mail. Seadusemuudatuse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuli.

Praegune planeerimisseadus jõustus 2003. aasta 1. jaanuaril ning on seni kehtinud ilma suuremate muudatusteta.

Allikas: BNS
-------------------------------

Muuhulgas peaks edaspidi kaduma juhtumid, mis sarnanevad Saue steriliseerimiskeskuse rajamisega, kus kohalikest sõideti lihtsalt üle.

EELNÕU: PLANEERIMISSEADUSE JA SELLEST TULENEVALT TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS
Praegu veel kehtiv planeerimisseadus elektroonilises Riigi Teatajas.


KOV saab edaspidi ehitamise keelata, kui arendajaga kokkuleppele ei jõuta - ÄP 15.08.08

„Arendajaid otseselt puudutava muudatusena näeb eelnõu ette nõude, mille kohaselt võib olenemata sellest, kes detailplaneeringu koostamist rahastab, vaid kohalik omavalitsus olla detailplaneeringu koostaja või tellija. Arvestades ka teistes Põhjamaades kehtivaid planeerimispõhimõtteid on planeeringu koostamise korraldamine eelkõige avaliku võimu ülesanne. Seda seisukohta on korduvalt rõhutanud ka õiguskantsler oma avaldustes. Lisaks on praktikas tihti esinevatest vigadest lähtuvalt eelnõus selgemalt sätestatud, et menetlustoimingud viib läbi planeeringu koostamise algatanud haldusorgan ehk KOV.

Samuti tehakse kohustuslikuks sõlmida uue kompaktse hoonestusala rajamisel enne detailplaneeringu kehtestamist kohaliku omavalitsuse ja huvitatud isiku vahel leping detailplaneeringu elluviimise kohta. Lepinguga saab reguleerida seda, kes ehitab välja teed ja tehnovõrgud ja kelle omandisse need jäävad ning kokku leppida muid detailplaneeringu elluviimist tagavaid tingimusi. „Säte annab kohalikule omavalitsusele õigusliku aluse keelduda detailplaneeringu kehtestamisest, kui hoonestamisest huvitatud isikuga lepingu sõlmimises kokkuleppele ei jõuta. Seega sõltub KOV –i konkreetne roll infrastruktuuride väljaehitamisel eelnimetatud lepingus kokkulepitust.”


Valitsuse kommunikatsioonibüroo 12.2008

Muraste vaateplatvorm

Meriküla atraktiivseim vaatamisväärsus on Muraste vaateplatvorm, kõrgelt on hea vaade merele, Naissaarele, mööduvatele ja ankruplatsil seisvatele laevadele ning ümbritsevale loodusele.

Hea ilma korral on näha ka Kakumäe poolsaar, Kopli sadam ja isegi Aegna saar ja Viimsi poolsaare ots. Kui binokkel kaasa võtta, on näha ka Tallinna kõrgemad rajatised, nii pilvelõhkujad, kirikutornid kui ka Lasnamäe kõrghooned. Hea üritamise peale on sealt näha ka isegi Mereakadeemia Mustakivi tänava punane hoone.

Fotod on tehtud 26. aprillil.

Ankrus laevad, natuke ka Kakumäe poolsaart näha:


Taamal paistab Naissaar:


Mitmetelt kinnisvarakuulutustelt tuttav pilt:

Vaateplatvorm ehitati mõned aastad tagasi selle jaoks, et toestada panga peale rajatavate uute elamupiirkondade kanalisatsioonitoru. Heitveed kulgevad pangast otse alla Muraste puhastusjaamani (mis ühelt pildilt ka näha). Sel aastal asutakse jaama laiendama, sest praegune ei taga piisavat läbilaskevõimet.

Vaadet käivad nautimas paljud noored ja mitmed seltskonnad, kellest paljud kahjuks ümbrusest ei hooli. Lärmatakse palju, juuakse alkoholi ja üle vaateplatvormi serva visatakse pudeleid ja muud kraami alla. Aga ei ole head ilma halvata. Loodame, et see matslus aegapidi hääbub.

Friday, May 15, 2009

Rajamisel on Muraste külaselts

Ilmselt ajendatud mitmetest hästi töötavatest Harku valla külaseltsidest, otsustasid Muraste küla aktiivsed elanikud samuti kohaliku seltsi rajada. Muresid ja häid ettepanekuid külaelu korraldamise osas jagub küllaga, selles suhtes väga tänuväärt asi on käima lükatud.


Nimelt soovitakse ka Muraste küla mereäärsete elanike hulgast (s.t. ka Meriküla kandist) aktiivset osavõttu ja otsitakse liikmeid, kes oleks nõus aktiivselt külaseltsi tegemistes osalema. Kui tunnete, et kuulute südamega Muraste küla ellu ja tahate kodukandi tegemistes kaasa lüüa, andke teada meiliaadressile murastekulaselts(*)gmail.com või Anti Aaremaale telefonil +3725652897.


Üleskutse potsatas mu meilikasti aprillis, tean, et neil on sel teemal ka koosistumisi toimunud. Loe üleskutset siit: Heale Muraste küla elanikule, või klikka pildil (albumivaates vajuta ka ülalnurgas asuvale suurendusklaasiga nupule +).----------------------------------------------------------------------------------------
Teised Harku valla külade seltsid:

Suurupi Selts
Vääna Külakoda
Türisalu Spordiklubi
Tabasalu looduspark
...

Džiibiralli looduskaitsealas läks kalliks maksma


2008. aasta jaanilaupäeval võttis seltskond äsja maastikuautod muretsenud noormehi ette öise safari looduses ja asukohaks valiti metsatukk Muraste vaateplatvormi lähedal. Lisaks jaanilõkke ümber naabruses olevate elanike häirimisele songerdasid nad suure metsaaluse ala üles ja lõpuks jäid mõlemad autod vihmaperioodist püdelaks muutunud pinnasesse kinni.

Kõige kurioossem on see, et noormehed otsustasid safariks ette võtta Muraste looduskaitseala.

Need fotod on tehtud järgmisel hommikul.


Vaata teisi fotosid siit.
Lisaks tekitatud kahjule asuti autosid välja aitama ühe puksiirfirma töötajate abiga, kes omakorda kohapeal puid maha võttes ja veel kasvavaid rikkudes tekitasid täiendavat kahju. Paar päeva peale juhtunut käisid kohapeal keskkonnaameti inspektorid, kes algatasid väärteomenetluse.

Kirjutan sellest alles nüüd seepärast, et sain hiljuti teada, et noormeestega on väärteomenetlus lõpule jõudnud. Trahvisumma on suurusjärgus kolm tuhat krooni ja neilt mõisteti välja ka loodusele tekitatud kahju, mis ületas kolmkümmend tuhat krooni.
Viimaste andmete kohaselt väärteomenetluse käigus algatati teinegi, puksiirettevõtte suhtes. Pealegi olid puksiirifirma töötajad teadlikud, et tegutsevad looduskaitsealal. Neid on ees ootamas samas suurusjärgus trahv ja loodusele tekitatud kahju korvamine, mis noormeestelegi tehti.
Ehk see on õpetuseks teistelegi. Seni ei ole looduses rallijaid meie kandis suudetud kinni pidada, selleks ajaks, kui kutsutud võimuesindajad ATV-de jm selliste masinate rallimiskohale jõudnud, on need juba uutel jahimaadel. Seekord hoidis loodus rallijaid kinni.
Igasuguseid asju juhtub meil siin Merikülas.