Wednesday, August 18, 2010

Koolibuss jätkab taas

Info Sisekaitseakadeemiast:

Taas sõidab Tallinna ja Muraste kooli vahet buss, allpool ka sõidugraafik.

Liinil oleval bussil on varasema "piirivalvekolledž" asemel uus marsruuti näitav kiri:

MURASTE

ATKO ettevõtte dispetšeri number (soovitan igaks juhuks telefoni mällu sisestada) on 516 1490

(töötab 24 tundi ehk ööpäevaringselt).


Klikka pildil:

Friday, August 13, 2010

Prügikohustusest vabastatakse vaid need kinnistud, kus ei elata

19. juulil jõustusid jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muudatused, millega tehti suur hulk muudatusi jäätmekäitluse korralduses.

Senisest rangem kord hakkab kehtima korraldatud jäätmeveo liitumisest vabastamisel. Hetkel on erandina ettenähtud vabastamise korras korraldatud prügiveoga liitumisest sagedasti vabastatud 20-40% algsesse jäätmevaldajate nimekirja kuulunud isikutest (Soomes on sarnases korras vabastatud 1-2% jäätmevaldajatest). Selline olukord ei ole kooskõlas korraldatud jäätmeveo eesmärgiga, tagada võimalikult suure hulga jäätmevaldajate süsteemiga liitumine.

Isikud, kes soovivad, et neid vabastataks liitumisest, peavad esitama vastava taotluse; erandkorras vabastamise õigus on KOV üksusel vaid juhul, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata ning KOV on selles veendunud. Muuhulgas on kohalikul omavalitsusel kohustus erandi kohaldamise eelduseid eelnevalt kohapeal kontrollida.Jäätmevaldajal, kelle suhtes on tehtud erand, on kohustus esitada igal aastal 20. jaanuariks kirjalik kinnitus, et kinnistul pole eelneva aasta jooksul elatud või seda kasutatud. Kahtluse korral tuleb seda tõendada, näiteks elektriarve esitamisega. Kui kinnitust ei esitata või ei tõendata, loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks vastava aasta 21. jaanuarist. Kohalikel omavalitsustel, kes on taganud erandi enam kui 2 %-le jäätmevaldajate registrisse kuuluvatele isikutele, on kohustus likvideerida tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kulud. Ka see võib motiveerida kohalikke omavalitsusi senisest vähem erandeid lubama.

Tekst Keskkonnaõiguse keskuse veebilehelt. Tehtud muudatuse tulemusena peaks metsa alla veetav prügi vähenema hakkama.

Monday, August 2, 2010

Tilgu tee remont algab augustis

Kiri maanteeametist, saadetud 16. juulil:
Maantee remonditöödel raiutakse metsa ja võsa, kaevatakse kraave, vahetatakse teetruupe, ehitatakse uus killustikalus, sellele mustkate, mis pinnatakse.

Tööde tegemiseks on välja kuulutatud riigihange, pakkumiste avamine on 4.08.2010 a.

Hankelepingu kavandatav algus on august 2010 ja ehitusperiood 3 kuud; tähtajaks (15. 11.2010) peavad olema lõpetatud kõik ehitus-remonditööd.

Kuna tegu on tupikteega, siis liiklust sulgeda ei saa ning tööd tehakse liikluse all, kasutades reguleerijaid või foore. Täpse liikluskorralduse skeemi teeb töövõtja. Tee mulle jääb sama laiaks, aga katte (asfaldiosa) teeme veidi laiemaks. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

Tänud Margele info eest.