Monday, March 23, 2009

JAANUARI KOOSOLEKU PROTOKOLL 2009

Muraste külas Sisekaitseakadeemia, Ilmandu ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning
lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustamise II avalik arutelu

Avaliku arutelu protokoll

Toimumise koht: Harku Vallavalitsuse saal, Ranna tee 1, Tabasalu
Toimumise kuupäev: 29.01.2009
Toimumise aeg: 16:30 – 18:05
Avaliku arutelu juhataja: Sulev Roos


Avalikust arutelust võttis osa 33 isikut vastavalt lisatud registreerimislehele. Arutelu käigus tutvustas arhitekt Anu Vaarpuu detailplaneeringu uuendatud eskiislahendust. On selgunud, et eelmises lahenduses alternatiivseteks juurdepääsudeks planeeritud variandid A, B ja C ei ole teostatavad, kuna Keskkonnaministeerium ei andnud antud juurdepääsude lahenduseks nõusolekut.


Arutelu käigus tehti järgmised märkused:


Andres Liinat: Eelmises protokollis oli mainitud, et planeeritakse teist alternatiivset teed Tilgu tee asemel?
Anu Vaarpuu: Teist alternatiivi juurdepääsuks Tilgu tee asemel ei ole vaja.
Sulev Roos: Varem pidi olema kaks juurdepääsu akadeemiale, kas seda nõuet enam pole?
Lauri Tabur: Tõepoolest oli reservtee vajalik, kuid enam ei ole see vajalik, sest nüüd on kohapeal tugipäästekomando.
Endel Palla: Kaks juurdepääsu on vajalik tulenevalt teistest probleemidest nagu mahalangenud puud jms.
Anu Vaarpuu: Sõidutee laiuseks on planeeritud 7 m katet + kergliiklustee. See on piisav laius, et suured autod mööda mahuksid.
Andres Liinat: Kuidas päästekomando ja märulipolitsei välja saavad?
Lauri Tabur: Nagu öeldud on kohapeal tugipäästekomando, kes saab tulla kohalikele elanikele appi, kui on mured.
Vello Must: Tulenevalt nii laia tee planeerimisest, kuidas on Muraste looduskaitsealal võimalik puude mahalangetamine?
Anu Vaarpuu: Maa haldaja on Sisekaitseakadeemia siin. Juhin tähelepanu, et olemasolev tee
läheb laiendamisele ainult transpordimaa ulatuses.
Sulev Roos: Nagu ma õigesti aru saan, siis looduskaitseala ei kahjustata siin tee laiendamise käigus?
Anu Vaarpuu: Jah, täpselt nii.
Andres Liinat: Kas keegi on arvutanud, kui ulatuslik raie on, mitu puud selle käigus maha võetakse?
Hans Palla: Kui lai on puudevaba riba?
Anu Vaarpuu: Need küsimused lahendatakse pärast konkreetsete teede projektide käigus.
Andres Liinat: Minu küsimus Siseministeeriumile on, kas tasub kulutada 900 miljonit krooni uueks Sisekaitseakadeemiaks, kus on siin tegemist säästmisega?
Lauri Tabur: 900 miljonit krooni on kahe aasta tagune hinnang. Säästmine ei ole põhiline eesmärk siin, eesmärgiks on ehitada uus Sisekaitseakadeemia. Praeguseks on selgunud, et Paikusele politseikool ei jää, tuleb Murastesse. Väike-Maarjasse jääb aga kool alles.
Val Rajasaar: Juurdepääsutee teema on väga keeruline. Kas Tallinnasse ei ole siis võimalik akadeemiat rajada? Kas muid variante ei ole peale Muraste?
Lauri Tabur: Muid variante ei ole, akadeemia tuleb Murastesse.
Henn Karits: Minu mure on, et ma ei leia detailplaneeringu jooniselt Tilgu tee 32 kinnistut, ristid olid peal joonisel.
Lauri Tabur: Tilgu tee 32 on tänasel päeval Siseministeeriumi omand ja koormatud üürilepinguga.
Henn Karits: Paluksin siis need ristid jooniselt maha võtta, üürileping jääb. Palun Tilgu tee 32 kinnistu märkida elamumaana nii planeeringu joonisel kui ka hoonestustingimuste tabelis.
Val Rajasaar: Klint on uurimata käesoleval hetkel, klindi serval on nahkhiirte talvituspaigad.Minu küsimus, kas tingimata on seal valgustus vajalik?
Anu Vaarpuu: Seal, kus ei ole elamuid, on kindlasti võimalik valgustus ära jätta. Ilmselt tuleb kaaluda siin madala valgustuse varianti.
Val Rajasaar: Osa teest on juba hetkel valgustatud.
Arno Hirtentreu: Meremäe, Rannamäe, Kuusevälja kinnistud – kuidas sinna on tagatud juurdepääsud?
Anu Vaarpuu: Sinna on juurdepääs tagatud, see jääb avalikuks teeks.
Arno Hirtentreu: Kas servituudi vajadust ei teki seal?
Sulev Roos: Servituudi vajadus tekib ikka, aga jääb avalikuks teeks.
Ragnar Põllu: Kas Muraste looduskaitsealani kulgev tee jääb avalikuks teeks?
Anu Vaarpuu: Jah, vaba juurdepääs looduskaitsealani jääb.
Arno Hirtentreu: Kas kraaviga tekitatud lisaala jääb Sisekaitseakadeemia juurdeehituse sisse?
Sulev Roos: See kraav jääb looduskaitsealasse sisse. Kas teist juurdepääsu läbi paekarjääri on kaalutud, nagu tehti ettepanek eskiislahenduse esimesel arutelul?
Anu Vaarpuu: Seda on kaalutud, kuid Keskkonnaministeerium ei andnud selleks luba.
Andres Liinat: See ei ole uurimine, looduskaitsealast saab teega ka mööda tulla.
Anu Vaarpuu: Siis peaks algatama uue detailplaneeringu, muutma planeeringu ala piire jne. See väljuks detailplaneeringu algatamise eesmärgist ja lähteülesandes määratletust.
Andres Liinat: Kas see, et kaalutakse juurdepääsu läbi paekarjääri (eelmisel arutelul Urmas Rasina öeldu) ei maksa midagi?
Anu Vaarpuu: Tuletan meelde, et tegemist ei ole lõpliku lahendusega, alles hakatakse koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist antud alal.
Jüri Kaasik: Sisekaitseakadeemiale on valitud mõistusevaba asukoht, nt märulipolitseil on vaja sõita 4 km läbi tiheasustusala, see ei ole normaalne. Ainuke variant on kaaluda allasõitu läbi paekarjääri. Rannamõisa looduskaitseala ei tohi samuti unustada.
Lauri Tabur: Algselt oli planeeritud märulipolitsei, hetkel enam mitte. Märulipolitseid Murastesse ei tule. Tuleb tugikomando kohale, keda kutsutakse ainult kohalike probleemide korral – tegemist on õppekomandoga.
Anu Vaarpuu: Rannamõisa looduskaitseala on ka eskiislahendusele peale kantud, see on ainult mererand, rannariba. See looduskaitseala on joonkaitsealaga.
Henn Karits: Liiklustihedus on pidevalt kasvanud Tilgu teel, juurdepääsu akadeemiale ei ole, on tohutud rahad ja mahud, mida siin planeeritakse.
Andres Alajaan: Läbi elurajooni mööda Kolmiku teed on otse juurdepääs olemas.
Sulev Roos: See tee projekteeriti antud elamurajooni tarbeks, seda ei saa muuta transiitteeks.
Riho Rõõmus: Sisekaitseakadeemia ärajätmisele Murastes ei julge keegi kaasa rääkida, kui valitsus on nii otsustanud, siis kohalikud elanikud peavad sellega leppima?
Sulev Roos: Kõrgeima võimu kandja on rahvas.
Val Rajasaar: Arvatakse, et kui valitsus on nii otsustanud, siis see ka peab nii olema.
Sulev Roos: Siin on tegemist riigimaaga.
Andres Liinat: Siseministeeriumi otsuses räägitakse ainult hoonete kompleksist.
Lauri Tabur: Tegemist on eskiisprojektiga, see pole tänase päeva teema.
Vello Must: Siin on palju probleeme, kanalisatsiooni ja trasside küsimused on kõik lahendamata.
Val Rajasaar: Looduskaitseseadustest nagu igast teisest tuleb samuti kinni pidada.
Endel Palla: Tee on vajalik mitte ainult akadeemia, vaid ka sadama ja kohalike elanike jaoks. Mina olen täiesti Tilgu tee rekonstrueerimise poolt.
Hans Palla: Praegune tee on väga ohtlik seal, auklik jne. Selle detailplaneeringuga saab tee lahenduse, tee saab korda.
Andres Liinat: 14 m laiust teekoridori on vaja kõigest kümnele inimesele. 7 m + teepeenar piisaks tee laiuseks küll.
Sulev Roos: Kõnniteest loobuda ei saa siin.
Hans Palla: Tegemist on ainukese rannaga antud piirkonnas, kergliiklusteed on kindlasti ilusa ranna äärde vaja.
Henn Karits: Kuidas on selle projekti arenguplaaniga, kas mingi ajakava selle realiseerumiseks on ka paika pandud?
Lauri Tabur: Juriidilises otsuses ei ole otseselt seda kirjas, kuid esimesed tudengid on planeeritud akadeemiasse septembris 2012.
Vello Must: Kas Siseministeeriumi eelarvesse tulevad ka kõikide trasside, kommunikatsioonide jaoks vahendid?
Sulev Roos: Liitumisrahad maksavad kohalikud elanikud, teede ehituse rahad Siseministeerium.
Andres Liinat: Palju haljastust võetakse maha – ca 70/80 mändi võetakse maha.
Armin Mutle: Kas tee koormust on ka uuritud?
Anu Vaarpuu: Seda hakatakse samuti uurima keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus.
Val Rajasaar: Kas KSH ajakava on teada?
Anu Vaarpuu: KSH programmiga on alustatud.
Ragnar Põllu: Kuhu peab välja jõudma rahvusvaheline matkarada?
Anu Vaarpuu: Harku vallas Türisallu peab välja jõudma, muidu jõuab kuni Paldiskisse see rada välja.
Hans Palla: Et Tilgu teel autode kiirust maha võtta, selleks aitavad hästi lamavad politseid.
Anu Vaarpuu: On üritatud säilitada looklev tee, mis võtab ka autode kiiruse maha.
Ragnar Põllu: Lahe tee 2 kinnistule uut hoonestusõigust ei tule.
Sulev Roos: Jah, õige.
Ragnar Põllu: Seega helikopter ei hakka maanduma siin.
Lauri Tabur: Ei, kui kohalikud elanikud on vastu sellele, siis loomulikult mitte.
Ragnar Jõesaar: Kas saan õigesti aru, et Tilgu teest mere poole muudatusi ei tule?
Anu Vaarpuu: Jah, ainult positsioon nr 14 on planeeritud töökojad, garaažid.
Ragnar Põllu: Kuidas on tagatud järelevalve kohas, kus tõkkepuu ära viiakse, see jääb avalikuks alaks siis?
Lauri Tabur: Hetkel on see küsimus lahtine veel, kas hakatakse rakendama mingit järelevalvet või ei.
Jüri Kaasik: Kuidas toimub pinnasevee juhtimine?
Sulev Roos: See küsimus lahendatakse samuti teede projektide käigus.
Jüri Kaasik: Kuid detailplaneeringuga peab siiski olema reserveeritud maa vete juhtimiseks.
Ragnar Põllu: Mis ikkagi sellest teisest juurdepääsust saab?
Sulev Roos: Kahtlemata on vaja kaaluda teist alternatiivset juurdepääsu. On kaks võimalust: kas kollane maja maha võtta või suunata liiklus maja kõrvalt.
Endel Palla: Peab olema tagatud 2 väljapääsu, tuleb leida teine väljapääs.
Anu Vaarpuu: Hetkel jäi teise väljapääsu leidmine seisma.
Endel Palla: Töö koostamise järjekord on vale, alternatiividest on räägitud, kuid lahendust ei ole siiani.
Mikk Grassmann: Mingisugune lahendus on, ei ole võimalik, et mingit lahendust teisele juurdepääsule ei ole.
Anu Vaarpuu: Eesmärgiks on võimalikult vähe minna kinnistuomanike huvide vastu. Teede projektideni ei ole veel jõutud.
Mikk Grassmann: Teine väljapääs peab olema lahendatud.
Mait Kornet: 7 + 2,5 m on miinimum, mis peab olema tagatud tee laiuseks. Alternatiivse tee otsimine peab jätkuma.
Andres Liinat: Minu ettepanek on ohtlik allasõit teha osaliselt ühesuunaliseks ja läbi paekarjääri edasi minna.
Anu Vaarpuu: Antud ettepanek ei lahenda teist juurdepääsu Sisekaitseakadeemiale.
Sulev Roos: Liinati mõte kahe väljapääsu kohta on mõistlik.
Lauri Tabur: Küsimus on reservtees, et kui põhiteega midagi juhtub, pääseks reservtee kaudu välja. See ei ole aga enam meie öelda, see on valla üldplaneeringu teema, mitte Siseministeeriumi teema.
Ragnar Põllu: Kas valla huvi antud planeeringus lõpeb Tilgu sadamaga?
Sulev Roos: Valla huvi on kogu Tilgu tee rekonstrueerimine, laiendamine. Eskiislahenduse arutelu käigus tõstatunud küsimus alternatiivse juurdepääsu leidmise kohta tuleb kahtlemata lahendada, alternatiivse juurdepääsu leidmist tuleb kaaluda.
Riho Rõõmus: Tilgu tee jääb nagunii põhiteeks. Kas vallal on üldse õigust siin kaasa rääkida?
Sulev Roos: Kui kinnistuomanikelt on vaja maad juurde osta, siis võib see tekitada probleeme. Valla seisukoht on, et teed on sinna vaja. Kui planeeritav tee ei mahu olemasoleva Tilgu tee sisse, siis tuleb kinnistuomanikega kokku leppida.
Jüri Kaasik: Kas valla üldplaneeringuga on ette nähtud selline Sisekaitseakadeemia laiendamine?
Sulev Roos: Jah, on. Detailplaneeringu avalikustamise käigus on kodanikel õigus esitada vastuväiteid planeeringule. Järgmine etapp on KSH programmi tutvustamine. Kui rohkem küsimusi ei ole, loen arutelu lõppenuks.

Otsustati: Kohalviibinute märkuste ja ettepanekutega arvestatakse ning kaalutakse võimalusel nende sisseviimist planeeringu lahendusse.

Sulev Roos / Kerti Kokk
Arutelu juhataja / Protokollija

No comments:

Post a Comment