Monday, March 23, 2009

Ettepanekud KSH programmile 2

Esitame omapoolsed märkused Muraste külas Sisekaitseakadeemia, Ilmandu ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta.

Punkt 2.1 on toodud pilti 6. Pank ja Tilgu tee, seda vaadates tekib küsimus, kuidas on võimalik sinna Rannamõisa MKA kaitse all olevale pangale, mida ei tohi kindlustada ja mis on varisemisohtlik, ehitada projektis ette nähtud laiem sõidutee ja kergliiklustee?

Teeme ettepaneku KSH käigus anda ehitusgeoloogiline hinnang, mis annaks soovitusi tee ehituse kaugusele pankrannikust, talutavale liikluskoormusele ja ehitustehnilistele võtetele ning nõlva püsivuse arvutused.

Punkt 2.2 soovime, et lisatakse järgmised viited:
- Vabariigi Valitsuse otsus, millest tuleneb soov kolida Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledži territooriumile Muraste külla;
- Detailplaneeringu lähteülesanne;
- Harku valla üldplaneeringu eskiislahendus ja KSH aruanne.

Teeme ettepaneku lisada need dokumendid ka KSH programmile.

Punkti 2.2 palume täiendada detailplaneeringu alusel kavandatava tegevuse lühikirjeldust.

Teeme ettepaneku tuua välja, mis hooned Piirivalvekolledži territooriumil juba olemas on ja mis juurde rajatakse ning mis tegevusi seal praegu tehakse ja mis seal lisaks planeeritakse tegema hakata. Soovime, et ka nendest rajatistest ja tegevusest tulenevad mõjud saaks KSH aruandes detailselt hinnatud ja lahtikirjutatud.

Punkt 2.3 palume täiendada reaalsete võimaluste lühikirjeldust. Peame ligipääsuteede alternatiivide käsitlemist antud punktis ebapiisavaks, kuna ei ole täpsustatud, milliseid alternatiive käsitleti ning mis põhjusel leiti, et need on ebasobivad. Leiame, et teema käsitlemine KSH aruandes on liiga hilja kuna aruanne tehakse planeeringu lõpliku lahenduse kohta. Kuna väljapakutud Tilgu tee lähiümbruse laiendamine mõjutab oluliselt elanike elukvaliteeti seega soovime olla kaasatud alternatiivide valimisel ja hindamisel.

Teeme ettepaneku täiendada alternatiivi 1 ja selle sees kaaluda teisi juurdepääsuteede võimalusi.

Teeme ettepaneku detailplaneeringu ala laiendada, et oleks võimalik käsitleda erinevaid juurdepääsu teid.

Punkt 4 palume täpsustada:

1) Kuidas on plaanitud läbi viia „mõju maastikule“ hinnang? Kas ja kuidas hinnatakse juba toimunud ja detailplaneeringu tagajärjel toimuva hakkavaid panga varinguid?

2) Kas saame õieti aru, et KSH käigus koostatakse mürakaart Tilgu teel liikuva transpordi kohta?

3) „Mõju kaitsealadele, kaitsealustele üksikobjektidele ja liikidele“ lõigus on viidatud, et Tilgu tee on sõidu tee laiuses Muraste LKA piiridest välja lõigatud, seega kas planeeritav uus laiem tee läheb LKA sisse? Kui jah, siis soovime teada Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti seisukohta selles osas.
Joonistelt on raske aru saada kaitsealade asukoht planeeritava tee suhtes.

Punkt 6 palume arvestada:

1) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §37 lg3 sätestab, et avalik väljapanek kestab 14 päeva. Sama seaduse §37 lg 1 sätestab avalikustamise viisid.
Ametlikes teadaannetes ilmus teade Tilgu tee KSH programmi avalikustamise kohta 11.03.2009, mille kohaselt on programmi eelnõu ja detailplaneeringu eskiis tutvumiseks avaldatud juba 26.02.2009 -16.03.2009, seega meie hinnangul ei ole täidetud eelpool viidatud seaduse nõuded.

Teeme ettepaneku avaliku väljapaneku aja pikendamiseks seadusest tuleneva 14. päevaks 11. 03. 2009 kuupäevast alates arvestatuna.

2) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §36 lg2 p3 sätestab programmi puudutavate asutuste loetlemise ning sama seaduse §36 lg2 p6 sätestab programmis nende asutuste seisukohtade kirjeldamise, kuid programmile ei ole asutuste seisukohti lisatud.

Teeme ettepaneku programmi puudutavate asutuste seisukohtade lisamise KSH programmile.

Teeme ettepaneku KSH programmi arutelusse kaasata kõik Tilgu tee mõju piirkonda jäävate kinnistute omanikud.

Muud märkused:

Planeerimisseaduse §12 lg4 sätestab, kui detailplaneeringu algatamisel on teada või detailplaneeringukäigus selgub, et algatatav detailplaneering võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa võõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, teatab kohalik omavalitsus tähtsaadetisena edastatud kirjaga detailplaneeringu algatamisest vastava kinnisasja omanikule kahe nädala jooksul enne planeeringu algatamise otsuse tegemise päevast arvates või detailplaneeringu käigus asjaolude selgumise päevast arvates.

Planeerimisseaduse §16 lg4 p4 sätestab, et planeering tuleb koostada koostöös planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikega.
Kuigi me oleme kinnisasjaomanikud, kellele kinnistut detailplaneeringu tulemusena plaanitakse vähendada ei ole kohalik omavalitsus meid sellest detailplaneeringust teavitanud. Seega on meil alust arvata, et võibolla paljud Tilgu tee äärsed kinnistute omanikud ei teagi sellest planeeringust veel midagi ja seega ei saa nad oma arvamust avaldada jooksvalt protsessi käigus.

Teeme ettepaneku kõiki Tilgu tee äärde jäävate kinnistute omanikke algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest teavitada

Samaaegselt selle planeeringuga on koostamisel ka Harku valla üldplaneering, mille kohta on küll viide kodulehel, kuid sealt lingist on väga raske planeeringuga seotud infot leida ja see leitav info on ainult 3 joonist ja lühike seletuskiri. Samas puudub viide planeeringu eskiislahendusele ja KSH aruandele.

Me ei ole vastu uue tee ehitamisele, küll aga detailplaneeringu koostamist ja avalikustamist oleks saanud teha paremini.

Samuti oleme me näinud oma silmaga, mis tõi kaasa Piirivalvekolledži ehitus Tilgu teele ja pankrannikule ning kuidas muutus liiklus teel ja tee olukord. Tuletame meelde, et Tilgu tee, see mäest alla tulev osas, mis on enne Tilgu sadamat varises kolledži ehituse käigus märkimisväärselt ja sinna tehti seejärel kaldakindlustus. Me ei soovi, et kogu Tilgu tee ulatuses saaks Rannamõisa MKA kaitse all olev pankrannik sedasi kindlustatud ja meie teada ei ole MKA kaitse all oleva panga kindlustamine lubatud.


Loodame, et arvestate meie ettepanekutega .


Lugupidamisega,

Kristiina Kaasik

13.03.2009.a

No comments:

Post a Comment