Wednesday, July 22, 2009

Meriküla kohta vallavalitsusele taotlus

Üks Meriküla juttude lugejatest saatis info, et toimekad inimesed on asunud Meriküla nime ja aadressidega seonduvalt tegutsema. Alljärgnevalt kohanimenõukogu esimehe Väino Tõemetsa kiri Harku vallavanemale, mis on saadetud 16. juunil vastuseks vallavanema kirjale (4. märts 2009).
-------------------------------------------

Asustusjaotuse muutmine ja kohanime määramine

Kohanimenõukogu poole pöördus Harku vallavalitsuse nimekorraldaja, kes edastas meile seisukoha saamiseks Muraste küla elaniku Marge Enslingi pöördumise, mis käsitles võimalikku Harku valla asustusjaotuse muutmist ning kohanime määramist.

4. juunil 2009. a toimunud kohanimenõukogu koosolekul oli ühe päevakorrapunktina eelnimetatud temaatika arutlusel.

Asustusjaotuse muutmine. Asustusjaotuse muutmist käsitleb Vabariigi Valitsuse 25.11.2004. a määrus nr 335 (RTI 2004, 82, 550; 2006, 54, 404) „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“. Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks saab olla asustuses toimunud arengu kajastamine ja asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga. Asustusjaotuse muutmiseks on mitmeid võimalusi, sh uue asustusüksuse moodustamine.

Asustusjaotuse muutmise saab algatada kohaliku omavalitsuse volikogu, ettepanekuid selleks võivad teha kõik asjaomasel territooriumiosal alaliselt elavad elanikud või kinnisasja omanikud, kes esitavad vastavasisulise põhjendatud taotluse kohaliku omavalitsuse volikogule. Volikogu peab tagama vastava algatuse eelnõu kohta ettepanekute, arvamuste ja protestide esitamise võimaluse. Asustusjaotuse muutmiseks vajalikud eeltoimingud kohalikule omavalitsusele on sätestatud eelnimetatud määruse paragrahvides 10 – 11.

Kohanime määramine. Kohanimenõukogu liikmed on seisukohal, et kohanimi Meriküla on arutuse all olevale territooriumiosale sobiv, liigisõna valitakse objekti liigist lähtuvalt (küla, väikekohta vmt). Võimaliku asustusjaotuse muutmise ja kohanime määramise suhtes pakuti välja erinevaid variante:
- uue küla moodustamine (Meriküla küla) - puuduseks on see, et uus küla oleks väga väike;
- kõnealuse paiga liitmine Ilmandu külaga - Ilmandu küla ja Muraste küla vahelise piiri muutmine (maaüksuste ja hoonete aadressis Ilmandu küla nime kasutamine);
- väikekoha moodustamine - olenemata sellest, millise küla territooriumile piirkond jääks, on võimalik moodustada väikekoht. Väikekoha nimi peab sisaldama ka liigisõna. Mõned võimalikud variandid on Meriküla osaküla; Meriküla külaosa; Meriküla väikekoht jt, sel juhul peab kõigile maaüksustele ja hoonetele määrama uued lähiaadressid (nt Meriküla väikekoht 1).

Lisaks juhime Teie tähelepanu nimele Merikülli tee, mis on saadud isikunime järgi, kuid ei ole pühendusnimi ning see tuleks ühitada kohanimega Meriküla (kohanimeseadus § 7 lg 1 p 2).
Tänud Ain Niller'ile info eest

No comments:

Post a Comment