Thursday, April 2, 2009

Kiri Andreselt


Esmaspäeva õhtul helistas mulle Andres Alajaan ja sain teada, et lisaks meile on Tilgu teel teisigi inimesi, kes püüdnud vallast detaiplaneeringuga seonduvatele küsimustele vastuseid saada. Andres on Merikülas elanud juba 20 aastat, on näinud ümbruse muutumist ja igasuvist rahvamasside kasvu looduses. Ta pere on ka metsapõlengutega võidelnud ja elab hingega kaasa kõigele, mis loodust mõjutab.


Andrese ettepanekuks on teha pangalt allasõidutee Kolmiku ja Merikülli tänava vahel. Infoks niipalju, et see on projektiga seotud inimeste hulgas olnud ka alternatiivvariandiks (nagu novembri koosolekul tutvustati), plaaniti ringrampi. Aga nüüdseks on see variant tunnistatud liiga kalliks ja projekti arutelust väljas. Vald oleks niigi palju võinud vastata, et selle ettepaneku analüüs on tehtud, aga seda ei peeta ratsionaalseks. Oleme omapoolse lahendusena välja pakkunud, et Tilgu tee Muraste looduskaitseala osas rekonstrueeritaks vaid praegustes piirides, kõnniteega kõrval ja mõne möödasõidutaskuga suurte sõidukite jaoks.

Allpool tema kiri vallavalitsusele, mille ta andis üle jaanuari koosolekul, aga siiani ei ei ole tema küsimustele vastatud. Ootame endiselt vallalt vastust.

_______________________________________________________

29.01.2009.a, Harku Vallavalitsusele

Ettepanek Muraste külla rajatava Sisekaitseakadeemia juurdepääsuteede küsimuses.

Sisekaitseakadeemia (SKA) ehituse eskiislahenduse tutvustamisel 26. nov. 2008.a selgus, et selle põhijuurdepääsuteeks on kavandatud 4 km pikkune Tilgu tee.

Praegune Tilgu tee on 5m laiune asfaltkattega kurviline, vähese liiklusega. Tee kõrval kasvavad suured puud moodustavad sellest allee. Klooga maanteelt algav tee läbib rahuliku Ilmandu elurajooni, kauni suvilaühistu Romantiku, edasi pangalt alla Tilgu sadama ümbruse puhkeala ning viimased 1,4 km kulgeb Muraste Looduskaitsealal. Arukas sõidukiirus on 30 km/h. Tee kulgeb osaliselt liivakivi klindi serval, mis ei talu suurt koormust ja vibratsiooni.

Rekonstrueeritava Tilgu tee laiuseks on plaanitud 7 m + 3m haljasriba + 3m kergliiklustee. Kogu trassi laius 13m. Liikumiskiirus 50 km tunnis. SKA-ga seotud inimeste arvu kasv: personal + õpilased – kuni 1500 inimest.
Trassi ehitusel tuleb maha võtta umbes 720 suurt puud, nendest 500 Muraste Looduskaitsealal.

Sellise intensiivse liiklusega (1500 SKA-s viibivat inimest) tee rikub jäädavalt rahulikku väljakujunenud elukeskkonda. Kavandatav sõidukiirus 50 km/h ei ole võimalik arvestades tee profiili ja inimeste liikumist.
Ka on tee rekonstrueerimine plaanitud kujul väga kallis.

Arvestades eeltoodut arvan, et on mõistlik valida alternatiivide hulgast.

Ettepanek: SKA põhiteeks tuleb teha Klooga maanteelt algav Kolmiku tee, edasi pangalt alla Merikülli teele. Ehitada oleks vaja ainult pangalt allatulev tee, muud tänavad on juba olemas. Pangalt allasõidu valmimisel hakkaks SKA liiklus kulgema Klooga maanteele Kolmiku tn. kaudu. Tee pikkus 1,6 km (Tilgu teed mööda 4 km.).

Tilgu tee aga jääks tagavarateeks. Tee oleks kasutatav ka kergliiklusteena, sest liikluskoormus sel juhul väheneks (Sisekaitseakadeemia kasutaks uut teed).

Sellise lahenduse puhul säiliks Tilgu tee ümbruse väljakujunenud rahulik elukeskkond ja kaunis loodus. Kasvama jääks 720 suurt puud. Jääks ära asjatud kulutused ja säiliks Tilgu Sadama puhkeala ja Muraste Looduskaitseala mõistlik kasutatus ümbruskonna elanike poolt.

Lugupidamisega,

Andres Alajaan

Andrese talu, Muraste küla

No comments:

Post a Comment