Saturday, August 15, 2009

Kellele kuulub Tilgu tee?
Edastan ühe avaliku teabenõude. Lugege ja vaadake, kas te saate aru, mis küsimusele vastuseks on?

KÜSIMUS:

Tere

Soovin teada, millised on Harku vallavalitsuse plaanid varustamaks Tilgu teed kiirust piiravate ja teiste vajalike hoiatuslike liiklusmärkidega? Kunagi Tilgu tee alguses olnud märgid kadunud, mistõttu Tilgu teel sõidetakse tihti 60-70 km/h, sirgematel lõikudel tehakse nn kiirendussõite. Kihutavad nii ATV-d kui ka teised sõiduvahendid, k.a. mustade numbrimärkidega Kaitseministeeriumi sõidukid. Kuna Tilgu tee on ühine nii sõidukitele, jalakäijatele, jalgratturitele, siis oleks seal otstarbeks taastada kunagi kehtinud liikluspiirang 30 km/h, samuti oleksid vajalikud nn lamavad politseinikud.

Pean vajalikuks vallavalitusele meelde tuletada, et teabenõudele on ette nähtud vastata 5 päeva jooksul.

Lugupidamisega, Tilgu tee 18a [nimi toimetajale teada]

Vallast edastati teabenõue Piirivalvekooli.
VASTUS koolist:

Vastavalt kodaniku poolt Harku Vallavalitsusele tehtud teabenõudele teatame järgmist:

  1. Harku Vallavalitsuse plaanidest ei ole SKA piirivalvekolledž teadlik. Tilgu tee osas alates Tilgu sadama ristmikust kuni SKA piirivalvekolledži tõkkepuuga piiratud territooriumini on kehtinud ja kehtib ka hetkel kiiruspiirang 30 km/h. Need piirangud on kehtinud juba aastaid ja neid ei ole muudetud. Samuti on liiklejate ohutuse huvides nimetatud teelõigul keelatud peatumine mõlemal teepoolel.
  2. Liiklusjärelvalvega tegeleb Eesti Vabariigis liikluspolitsei, keda on sageli informeeritud toimuvatest õigusrikkumistest.
  3. Lamavate politseinike paigaldamist ei soovitaks, kuna teede lagunemisperioodidel on tee piisavalt auklik, et vähendada sõidukiirust. Majanduslikult otstarbekam on jätta teeremondi tööd teostamata ja kiirused vähenevad analoogselt lamavate politseinike rakendamisele.

Kuna tegemist on kohaliku tähtsusega teega siis tee kasutuse reguleerib kohalik omavalitsus - seega Harku Vallavalitsus.

Kui väita, et tee kuulub SKA piirivalvekolledžile siis:

Vastavalt TEESEADUS (Vastu võetud 17.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 26, 377), jõustunud 23.03.1999. a.)

§ 51. Kohalik tee;

Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras valla- või linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Kohalike teede nimekiri määratakse valla- või linnavolikogu otsusega.

Sisekaitseakadeemia ja Harku Vallavalitsuse vahel nimetatud lepingut ei ole sõlmitud.

§ 52. Eratee:

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Käesoleva seaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata.

Seega on tegemist juriidilise isiku erateega ja vastava märgistuse paigaldamisel on ilma tee omaniku nõusolekuta liiklemine keelatud. Aga selline teguviis ei oleks mõistlik valla elanike suhtes.

Lugupidamisega:

piirivalvekolledž


Ei kommenteeri.

No comments:

Post a Comment