Saturday, May 16, 2009

Seadusemuudatus karmistab planeeringu menetlusreegleid

.
Vahendan siin BNS-i uudist. Ilmselt muutub ka Tilgu tee detailplaneeringuga seonduvas protsessis üht-teist.


Näiteks 1. juulist on nõutud, et kõik mingi detailplaneeringuga seotud ja läheduses olevate kinnistute omanikud saavad detailplaneeringu avalike arutelude kohta teated oma postkastidesse. Harku vald teatavasti seda juba rakendab.

-------------------------------------------------------------------------------------------
City24 | 13.05.2009
Kolmapäeval teise lugemise läbinud planeerimisseaduse muudatused karmistavad detailplaneeringu menetlusreegleid.

Muudatustega kehtestatakse planeeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega ning juhtudel kui linna või valla ruumilise arengu põhimõtted ja üldised huvid ei ole üldplaneeringuga määratletud, selgub eelnõu seletuskirjast.

Muudatustega tagatakse ka inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi ning puudutatud isiku kaasamine planeeringu koostamisse ja parem võimalus oma õiguste kaitsmiseks.

Lisaks peaks seadusemuudatus laiendama elektroonilisel teel suhtlemist ja informeerimist planeeringute koostamise käigus ning tagama toimiva olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku mehhanismi ka sellisel juhul, kui objekt jääb mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile.

Eelnõu eesmärk on seaduse sõnastuse täpsustamine, et välistada erinevaid tõlgendamisvõimalusi. Kohtulahenditest on nimelt ilmnenud vajadus anda seaduses teatud mõistete selgitused, näiteks täpsustada detailplaneeringu illustratsiooniga seotut, seisab seletuskirjas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ütles BNS-ile, et eelnõule laekus tähtajaks kokku ligi 40 muudatusettepanekut, kuid paljud neist kattusid sisuliselt ja osa neist võtsid esitajad tagasi.

Eelnõu on lõpphääletusel 20. mail. Seadusemuudatuse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuli.

Praegune planeerimisseadus jõustus 2003. aasta 1. jaanuaril ning on seni kehtinud ilma suuremate muudatusteta.

Allikas: BNS
-------------------------------

Muuhulgas peaks edaspidi kaduma juhtumid, mis sarnanevad Saue steriliseerimiskeskuse rajamisega, kus kohalikest sõideti lihtsalt üle.

EELNÕU: PLANEERIMISSEADUSE JA SELLEST TULENEVALT TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS
Praegu veel kehtiv planeerimisseadus elektroonilises Riigi Teatajas.


KOV saab edaspidi ehitamise keelata, kui arendajaga kokkuleppele ei jõuta - ÄP 15.08.08

„Arendajaid otseselt puudutava muudatusena näeb eelnõu ette nõude, mille kohaselt võib olenemata sellest, kes detailplaneeringu koostamist rahastab, vaid kohalik omavalitsus olla detailplaneeringu koostaja või tellija. Arvestades ka teistes Põhjamaades kehtivaid planeerimispõhimõtteid on planeeringu koostamise korraldamine eelkõige avaliku võimu ülesanne. Seda seisukohta on korduvalt rõhutanud ka õiguskantsler oma avaldustes. Lisaks on praktikas tihti esinevatest vigadest lähtuvalt eelnõus selgemalt sätestatud, et menetlustoimingud viib läbi planeeringu koostamise algatanud haldusorgan ehk KOV.

Samuti tehakse kohustuslikuks sõlmida uue kompaktse hoonestusala rajamisel enne detailplaneeringu kehtestamist kohaliku omavalitsuse ja huvitatud isiku vahel leping detailplaneeringu elluviimise kohta. Lepinguga saab reguleerida seda, kes ehitab välja teed ja tehnovõrgud ja kelle omandisse need jäävad ning kokku leppida muid detailplaneeringu elluviimist tagavaid tingimusi. „Säte annab kohalikule omavalitsusele õigusliku aluse keelduda detailplaneeringu kehtestamisest, kui hoonestamisest huvitatud isikuga lepingu sõlmimises kokkuleppele ei jõuta. Seega sõltub KOV –i konkreetne roll infrastruktuuride väljaehitamisel eelnimetatud lepingus kokkulepitust.”


Valitsuse kommunikatsioonibüroo 12.2008

No comments:

Post a Comment