Sunday, March 22, 2009

Info Harku valla veebilehelt

Järgmise materjali saatis mulle Kristiina:

-----------------------------------------------------

Selle lehe pealt leidsin järgmised mahukad materjalid. Kiiruga peale vaadates jäi mulje, et praegu käsilolev valla ÜP on algatatud juba 2000.a ja pole siiani oma lõppu leidnud. Seega viimane kehtiv valla ÜP on vastu võetud 1996. a. Kui see nii on, siis seda tuleb vist vallast küsida ja tutvuda. Aga võibolla sain kiiruga asjadest valesti aru, sest materjalide rahulik läbitöötamine väga oluline :)

-----------------------------------------------------

HARKU VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE
Keskkonnamõju hindamine on läbi viidud 2002. a valminud planeerimisettepanekule. Välja on toodud soovitused ja ettepanekud, kuidas 2002. a planeerimisettepanekut täiendada. Üldjoontes on hinnatud ja võrreldud ka kaardipõhiseid alternatiive. KSH tulemuseks ei ole konkreetne kaardivariant, vaid argumenteeritud ettepanekud üldplaneeringu täiendamiseks. Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heakskiidetud KSH aruande põhjal täiendatakse üldplaneeringu lahendust. Seejärel saadetakse üldplaneeringu lahendus avalikule väljapanekule.

Dokumendid:
KSH aruanne
Lisa 4. Eestimaa Looduse Fondi teostatud Harku valla rohevõrgustiku koridoride ja tuumalade uuring:
Seletuskiri, Uuringu kaart, Lisa 6. KSH programm
Lisad 1,2,3,5 on toodud KSH aruandes
Üldplaneeringu aastaks 2002 valminud planeerimisettepanek
(dokument oli aluseks KSH teostamisele)
Planeeringu seletuskiri, Valla põhjaosa kaart, Valla lõunaosa kaart

Ilmandu külas asuva Tilgu munitsipaalsadama ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7, lisa 8, lisa 9, lisa 10, lisa 11, lisa 12, lisa 13, lisa 14,

No comments:

Post a Comment